Høringssvar vedr. transformerstation på Ruegyden

Afsender: Den politiske følgegruppe i Den Grønne Ring fra Brændekilde, Ravnebjerg og Holmstrup (BRH´s
Grønne Gruppe) v/HOLMSTRUP BEBOERFORENING

BRH´s Grønne Gruppe har med stor interesse gennemset Odense Kommunes høringsmateriale vedr. ny
transformerstation på Ruegyden ved Holmstrup.
BRH´s Grønne Gruppe repræsenterer landsbyerne Brændekilde, Ravnebjerg og Holmstrup.
Vi anerkender behovet for transformatorstationen og de tekniske rammer for denne i forbindelse med den grønne omstilling, samt grundigheden i høringsmaterialet. Men har også en række bekymringer knyttet til projektet og vil anmode om opmærksomhed og fokus på følgende uprioriterede områder:

 1. Kobling til Odense Kommunes Bystrategi 2023.
  BRH´s Grønne Gruppe ønsker:
  at der skabes sammenhæng i planlægningen for området og at projektet pga.sin størrelse og indvirkning på konteksten bliver indtænkt i Bystrategi 2023
 2. Fortsat attraktive landsbyer som en del af Odense Kommunes samlede attraktivitet.
  BRH´s Grønne Gruppe ønsker:
  at Den Grønne Ring forbliver landskabelig og attraktiv og ikke kompromitteres af industri, samt at projektet indskriver sig i helhedsplanen for Brændekilde, Ravnebjerg og Holmstrup
 3. Indpasning i landskabet, herunder visuel påvirkning og naboskab.
  BRH´s Grønne Gruppe ønsker:
  at der udarbejdes en kvalitativ landskabsplan for projektet
 4. Trafikafvikling, særligt i anlægsperioden.
  BRH´s Grønne Gruppe ønsker:
  at transformatorområdet trafikbetjenes fra Logistikvej også i anlægsperioden
 5. Støjgener, herunder vindforhold og tæthed på grænseværdier.
  BRH´s Grønne Gruppe ønsker:
  at støjmålinger illustrerer vindpåvirkning samt at grænseværdier respekteres
 6. Udvikling af sammenhængende rekreative landskaber.
  BRH Gruppen ønsker:
  at der i Den Grønne Ring i forbindelse med projektet, skabes bedre sti-sammenhæng og at området kobles til nærmiljøer

BRH´s Grønne Gruppe ønsker at de 6 opmærksomhedspunkter vurderes og indarbejdes i den videre planlægning og projektudvikling. Baggrund for samt beskrivelse af opmærksomhedspunkterne på de følgende sider.

Baggrund
Holmstrup, Ravnebjerg og Brændekilde er tre landsbyer i udkanten af Odense Kommune. Landsbyerne har i fællesskab udarbejdet en samlet udviklingsplan i 2019 for områdets fremtid med midler fra Odense Kommunes byudviklingspulje. Her arbejdes strategisk med en sammenhængende udvikling af de tre landsbyer, naboskabet med storbyen Odense og en ekspanderende industribagside. Helhedsarbejdet har resulteret i et tæt samarbejde mellem landsbyerne: Den politiske følgegruppe i Den Grønne Ring fra Brændekilde, Ravnebjerg og Holmstrup (BRH´s Grønne Gruppe).
Naboskabet med storbyen er en følsom balance og mange i området oplever allerede støj, trafik- og lysforurening samt kæmpebyggerier der i størrelse og funktion kolliderer med forestillingen om attraktive landsbyer i et kulturlandskab.
BRH´s Grønne Gruppe ønsker generelt at der sker en positiv udvikling i området, herunder nye arbejdspladser, bedre infrastruktur og bredere bosætningstilbud. BRH´s Grønne Gruppe mener også, at når transformeranlægget placeres på det foreslåede område ved Ruegyden, bør der træffes vidtgående hensyn til omkringliggende naboer og at anlægget indgår i en samlet planlægning for
området i relation til Odense Kommunes Bystrategi 2023. Altså, at der ikke træffes ad hoc beslutninger, men at der arbejdes i helheder med fokus på kvalitet i lokalmiljøet.

Ad. 1: Kobling til Odense Kommunes Bystrategi 2023
Odense Kommunes Bystrategi 2023 er netop sendt i høring og udpeger en samlet udvikling for Danmarks grønneste storby og 3. største by. Man ønsker at prioritere helheder, sammenhænge og attraktive by- og landskabsmiljøer i et langsigtet udviklingsperspektiv. Det er ambitiøst og rigtigt. BRH´s Grønne Gruppe mener at så store infrastrukturelle anlæg som transformerstation skal indgå i denne mere langsigtede og helhedsorienterede planlægning. Transformerstationen kan åbenbart kun ligge ved Ruegyden pga. gældende infrastrukturelle forhold (ledninger mv), men hvordan anlægget indpasses i helheden, er et
anlæggende for hele byen og dermed den overordnede kvalitet i Odense Kommune.

Ad. 2: Fortsat attraktive landsbyer som en del af Odense Kommunes samlede attraktivitet
Odense SV er stadig et idyllisk hjørne i Odense, men industri og infrastrukturprojekter kompromitterer herlighederne med lys, støj og trafikgener til følge for områdets indbyggere. Disse herligheder skal man værne om.
Transformatorstation er et teknisk anlæg, der i skala ikke passer ind i landsbyernes nærområder. Skalaforholdet er i forslaget bearbejdet landskabeligt med beplantning der skærmer mod omgivelserne. Denne beplantning kan være lang tid undervejs og BRH´s Grønne Gruppe henstiller til, at der udarbejdes et landskabsarkitektfagligt forslag for hele projektet – et forslag der tager højde for skalasammenstød, laver en karakterfuld beplantningsplan der skaber her-og-nu effekt og tager højde for at det endelige grønne resultat har et langsigtet perspektiv.
BRH´s Grønne Gruppe anmoder om, at der i udvikling af transformatorprojektet tages hensyn til det helhedsudviklingsarbejde, som de tre landsbyer har stået for i 2019 og frem.

Ad. 3: Indpasning i landskabet, herunder visuel påvirkning og naboskab
BRH´s Grønne Gruppe ønsker at illustrationsmaterialet til transformerstationen tydeligere gengiver master, bygværker og ny beplantning i faseinddelte trin, hvor der tages højde for skærmende beplantnings væksthastighed og anlæggets udbygning. BRH´s Grønne Gruppe ønsker tydelig angivelse af mastestørrelser i forhold til skala og størrelse og aflæsbarhed fra omgivelser og naboer. Ovenstående forslag om landskabsarkitektfagligt helhedsprojekt kan belyse faser og væksthastigheder med afsæt i plantevalg.
BRH´s Grønne Gruppe ønsker at arealreserver til fremtidige masteføringers placering illustreres tydeligt, herunder evt. kabler i jord.

Ad. 4: Trafikafvikling, særligt i anlægsperioden
Ruegyden er i dag en smal landevej med et slynget forløb, uden tiltag for trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Argumentation for trafikbelastning af området i driftsperioden virker rimelig. Men at anlægget ikke knyttes til Logistikvejs forlængelse virker forkert. Der er tale om et stort anlæg og formentlig en relativt lang anlægsperiode med store køretøjer, som Ruegyden i dag er skånet for. BRH´s Grønne Gruppe beder om at muligheden for at trafikbetjene via Logistikvej indtænkes i den overordnede planlægning af området herunder Bystrategi 2023.
Logistikvejs placering i dag har krydset og sløjfet op til 3 diger. Argumentet med at betjene fra Ruegyden pga. digebeskyttelse, virker som en løsning der kan ændres. På luftfoto ses i øvrigt digegennembrud mellem marker til landbrugsmaskiner – disse steder vil en adgangsvej via Logistikvej til transformerstationen kunne ske. Derved blandes lokaltrafik på Ruegyden, herunder cykler og gående, ikke unødigt med tung trafik.
BRH´s Grønne Gruppe ønsker afklaring om digegennembruddene ved Logistikvej er muliggjort af områdets overgang til byzone, hvorved diger kan sløjfes jf. digebekendtgørelsens § 1. BRH Gruppen henstiller til at en overgang til byzone overvejes som del af Bystrategi 2023 og at transformatorstationen anlægges og betjenes via Logistikvej.

Ad. 5: Støjgener, herunder vindforhold
BRH´s Grønne Gruppe beder om at støjudbredelse illustreres tydeligere, herunder hvordan støj udbredes under påvirkning af vindretninger. Der ønskes flere støj-scenarier beskrevet, knyttet til anlæggets udbygning, herunder hvordan de små marginer i forhold til støjgrænser overholdes. DB-værdierne ligger nogle steder 1db fra grænsen for natstøj – det virker meget snert (Bilag A s. 14). BRH´s Grønne Gruppe beder Odense Kommune om at overveje muligheden for at forskubbe anlægget længere mod nord og øst af hensyn til boliger på Ruegyden. Dette kan evt. ske via en omdisponering af anlæggets første fase samt udvidelsesreserve, evt. i forbindelse med et helhedsorienteret og kvalitativt landskabsprojekt.
BRH Gruppen beder om at lavfrekvent støj og støj fra ledninger illustreres i forhold til naboers bolignære udearealer samt at der undersøges mulighed for at støjskærme anlæggets støjkilder med bygningstiltag og/eller jordvoldsanlæg i punktstøjkildens umiddelbare nærhed.

Ad. 6: Udvikling af rekreative landskaber
BRH´s Grønne Gruppe ønsker at der udarbejdes en plan for anlæg af sammenhængende rekreative stier og arealer som en del af transformatorprojektet. Herunder formidlingsplan og besøgsfaciliteter i form af service for cyklister og vandrere. Nuværende forslag om en rekreativ sti skal knyttes til øvrige stier i området og ikke fremstå som afkoblede ikke-sammenhængende stier.
Forslag om formidling som en del af det rekreative er en god idé og skal gøres ambitiøst og som del af en samlet formidlingsplan af grøn omstilling, biodiversitet og CO2 neutralitetstiltag.
BRH´s Grønne Gruppe ser gerne at transformatorstationen kan blive en attraktion og udflugtsmål i området knyttet til Odenses
rekreative stisystemer.

BRH´s Grønne Gruppe ser frem til at modtage Odense Kommunes kommentarer.

Med venlig hilsen
BRH´s Grønne Gruppe i samarbejde med Atelier for Byers Rum v/ Knud Aarup Kappel, arkitekt MAA

På vegne af borgerne i Den Grønne Ring
Marlene Pedersen, Ravnebjerg
Lone Jørgensen, Ravnebjerg
Else Mortensen, Brændekilde
Gerda Hansen, Brændekilde
Poul Kirk, Holmstrup
Zofuz Knudsen, Holmstrup

Holmstrup 16. maj 2023